Sharkoon Technologies GmbH
Warunki korzystania

1. Informacje ogólne
1.1
Należy pamiętać, że firma Sharkoon udostępnia tę stronę internetową („Witryna Sharkoon”) jako usugę dobrowolną. Sharkoon zastrzega sobie prawoe do wprowadzania w dowolnym momencie zmian, takich jak wprowadzenie nazw użytkowników i haseł, czy opłat itp. Użytkownik zostanie poinformowany o takioch zamianach z wyprzedzeniem.

1.2
Zasadniczo usługi świadczone na stronie internetowej Sharkoon są bezpłatne. Jednakże firma Sharkoon zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty lub pobierania opłaty za niektóre usługi. W takim przypadku ogólne warunki korzystania ze strony Sharkoon mają również do tego zastosowanie.

1.3
Wszelkie użycie strony internetowej Sharkoon podlega niniejszym Warunkom Użytkowania („Warunki Użytkowania”). Te Warunki Użytkowania mogą być uzupełniane, modyfikowane lub zastępowane przez inne ustalenia związane na przykład z zakupem produktów i/lub usług. Używając strony internetowej Sharkoon użytkownik akceptuje ważność Warunków Użytkowania z późniejszymi poprawkami.

2. Usługi
2.1
Witryna Sharkoon zawiera informacje i oprogramowanie, a także dodatkowa dokumentację związaną z produktami w celu sprawdzenia lub pobrania.

2.2
Sharkoon zastrzega sobie prawie do zawieszenia działania Witryny Sharkoon w dowolnym momencie w całości lub częściowo. Ze względu na charektor systemów komputerowych ogólnie, a w szczególności w internecie, Sharkoon nie ponosi odpowiedzialności za przerwaną dostępność Witryny Sharkoon.

3. Prawa użytkowania
3.1
Użytkownik akceptuje, że wykorzystywanie informacji, oprogramowanie i dokumentów udostępnionych na Witrynie Sharkoon podlega niniejszym Warunkom Użytkowania. Aktualizacje informacji, oprogramowanie lub dokumentów podlegają wcześniej uzgodnionym warunkom licencji. Różne warunki licencyjne będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Użytkowania.

3.2.
Sharkoon udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego i odwołującego się prawa do korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentów udostępnionych na Witrynie Sharkoon w zakresie uzgodnionym lub, jeśli nie została zawarta umowa, w zakresie zamierzonego celu przez Sharkoon w udostępnianiu tychże rzeczy.

3.3
Użytkownik nie może dystrybuować, wypożyczać, ani w inny sposób udostępniać oprogramowania, informacji i dokumentów u dostępnionych przez Sharkoon osobom trzecim w dowolnym momencie. Użycie komercyjne tych rzeczy jest zabronione. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, demontować, odtwarzać kodu ani dekodować oprogramowania lub związanych z nim dokumentów, ani też usuwać jego części. W razie konieczności Użytkownik ma prawie tworzyć kopie zapasową oprogramowania w celu zabezpieczenia jej dalszego użytkowania na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania.

3.4
Oprogramowanie, informacje i dokumenty na Witrynie Sharkoon są chronione lokalnym prawem autorstkim, międzynardowymi prawami autorstkimi oraz innymi prawami u umowami o własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać tych praw. Użytkownik nie modyfukuje, nie ukrywa, ani nie usuwa informacji o prawach autorskich, identyfikatorów alfanumerycznych ani innych oznaczeń z oprogramowania, dokumentów lub kopii tego dokumentu.

3.5
Sekcje 69a ff niemieckiego prawa autorskiego pozostaję nienaruszone we wszystkich innych aspektach.

4. Własność intelektualna
4.1
Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych w sekcji 3. Użytkownik nie otrzyma żadnych innych praw, w szczególności własności intelektualnej Sharkoon.

4.2
Niezależnie od postanowień poszczególnych zawartych w sekcji 3, nie wolno zmieniać, kopiować, powielać, przekazywać, publikować, licencjonować, sprzedawać, dzierżawić, uzupełniać lub przekazywać, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sharkoon, informacji, nazw marek i innych treści na Witrynie Sharkoon.

5. Rejestracja i hasło
5.1
Sharkoon zastrzega sobie prawo do ochrony niektórych lub wszystkich stron Witryny Sharkoon hasłem lub innymi przeszkodami w dostępnie. W trosce o bezpieczeństwo ogólne i bezpieczeństwo transakcji biznesowych takie podstrony mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Sharkoon zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

5.2
Jeśli wymagania jest rejestracja, Użytkownik zobowiązuje się dostarczać rzetelnych informacji i bewzłocznie informować Sharkoon (a także, w miare możliwości, o wszelkich możliwych zmianach). Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że adres e-mail podany przez niego jest przewidłowy i ze otrzymał na niego maila.

5.3
Sharkoon w szczególności zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wymogu rejestracji dla stron, które wcześniej były swobodnie dostępne. W tym przypadku Sharkoon zastrzega sobie prawo cofnięcia autoryzacji użytkownika w celu uzyskania dostępu do obszaru chronionego hasłem w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Dotyczy to w szczególności, jeśli Użytkownik zarejestrował się przy użyciu fałszywych lub skradzionych danych, czy naruszył niniejsze Warunki Użytkowania lub obowiązki użytkownika odnoszące się do danych osobowych użytkowników, lub narusza jakiekolwiek inne obowiązujące punkty w zakresie uzyskiwania dostępu do Witryny Sharkoon przez dłuższy czas.

5.4
Użytkownik otrzyma nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na Witrynie Sharkoon -(„Dane Użytkownika”). Użytkownik jest odpowiedzialny za zmianę hasła podanego przez Sharkoon na własne hasło po pierwszym zalogowaniu się. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika, może przeglądać je i zmieniać lub wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych.

5.5
Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania danych użytkownika w miejscu niedostępnym dla osób trzecich i jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje i inne czynności autoryzowane lub wykonywane przy użyciu tych danych użytkownika. Obsza chroniony hasłem ma być opuszczony za każdym razem przez wylogowanie się z niego. Użytkownik musi powiadomić Sharkoon bezwłocznie lub jeśli da radę z wyprzedzeniem w razie zauważenie, że jakiekolwiek osoby trzecie używają jego konta lub danych z jego konta.

5.6
Po otrzymaniu takiego komunikatu zgodnie z sekcją 5.5 Sharkoon będzie blokował dostęp do danych chronionych hasłem użytkownika. Aby uzyskać na nowo dostęp, Użytkownik musi złożyć oddzielnie żądanie do SHARKOON lub ponownie się zarejestrować.

5.7
Użytkownik może w każdej chwili zażądać na maila lub w innej formie pisemnej aby jego konto zostało wykasowane pod warunkiem że usunięcie nie utrudni prawidłowego funkcjonowania istniejącego związku umownego. Przy takiej proście SHARKOON usuwa wszystkie dane użytkownika, gdy nie są one już w żaden sposób potrzebne.

6. Odpowiedzialność za wady prawne i materialne
6.1
Oprogramowanie, dokumenty i informacje udostępnione Użytkownikowi bezpłatnie nie mogą być być zródłem odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek wady w informacjach, oprogramowaniu lub w dokumentach, w szczególności dotyczących pełnej poprawności, braku błędów lub kompletności przy własności intelektualnej czy praw autorskich przy braku złośliwego zamiaru lub rażącego zaniedbania.

6.2
Informacje na Witrynie Sharkoon mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy możliwości technicznych poszczególnych produktów, które nie zawsze są dostępne w poszczególnych przypadkach (np. ze względu na zmiany w produkcie). Użytkownik musi zatem sprawdzić pożądane cechy produktu dokładnie w momencie zakupu.

7. Pozostała odpowiedzialność i wirusy
7.1
Odpowiedzialność Sharkoon za wady prawne i materialny została określona w sekcji 6. Wszelkie dodatkowe zobowiązania ze strony Sharkoon zostaną wykluczone, o ile odpowiedzialność nie jest obowiązkowa na mocy Niemieckiej Ustawy O Odpowiedzialności Za Produkt, z powodu umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania, które może doprowadzić do straty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia przez zaniedbanie przy gwarancji jakości lub z powodu złośliwego ukrycia wady. Wszelkie szkody spowodowane istotnym naruszeniem umowy ograniczają się do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, chyba że zostały spowodowane umyśnie lub wskutek rażącego zaniedbania. Powyższenie ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również innych usług świadczonych przez Sharkoon np. wsparcia.

7.2
Chociaż Sharkoon dokłada wszelkich starań, aby Witryna Sharkoon była wolna od wirusów, Sharkoon nie może zagwarantować, że będzie ona całkowicie wolna od wirusów. Dla własnej ochrony i zapobiegania wirusom Użytkownik musi przedsięwziąć niezbędne środki bezpieczeństwa i używać programu antywirusowego przed pobieraniem informacji, oprogramowania czy dokumentów z Witryny Sharkoon.

7.3.
Powyższe postanowienia w sekcjach 7.1 i 7.2 nie stanowią zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Użytkownika.

8. Obowiązki Użytkownika
8.1
Poprzed dostęp do Witryny Sharkoon lub przy korzystaniu z niej, Użytkownik zobowiązuje się, że nie spowoduje szkody, w tym także do innych osób w szczególności do osób nieletnich i poszanuje prawa osobiste innych osób, nie naruszając standardów publicznej przyzwoitości, ani nie naruszy ich własności intelektualnej lub innych praw własności, nie przesyłać będzie wirusów, koni trojańskich lub innych programów które mogą uszkodzić oprogramowanie, nie będzie wysyłać, zapisywać lub przesyłać linków ani innych danych, jest nie jest do tego upoważniony, zwłaszcza jeśli linki naruszają obowiązki poufności lub są rozpowszechniane niezgodnie z prawem jak reklamy i niechciane wiadomości email (spam) lub są fałszywymi ostrzeżeniami dotyczącymi wirusów i tym podobnych. Użytkownik zobowiązuje się nie zapraszać do udziału w loteriach, systemach piramidowych i śnieżnych, listach łańcuszkowych lub podobnych które działają w takie sposoby.

8.2
Sharkoon może zablokować Użytkownikowi dostęp do Witryny Sharkoon w każdej chwili, w szczególności jeśli Użytkownik narusza zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania.

9. Linki i hiperłącza
Witryna Sharkoon może zawierać hiperłącza do stron osób trzecich, nad którymi treścią Sharkoon nie ma kontroli. Sharkoon nie może zatem ponosić odpowiedzialności za treść tamtych stron. Odpowiadający dostawcy lub operatorzy stron odpowiadają sami za treść stron do których są linki i hiperłącza. Strony te zostały sprawdzone w momencie wrzucania linku czy nie łamią prawa. Ciągle monitorowanie linkowanych stron jest nierozsądne bez konkretnych naruszeń. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawnych Sharkoon niezwłocznie usuwa takie linki.

10. Kontrola wywozu
Eksport niektórych informacji, oprogramowania i dokumentów może podlegać autoyzacji, np. ze względu na ich naturę lub przeznaczenie. Użytkownik zobowiązany jest ściśle przestrzegać wymagań eksportowych UE i państw członkowych, ponieważ mają one zastosowanie do informacji na temat oprogramowania i dokumentów.

11. Miejsce siedziby prawnej
Prawnym miejscem jest Giessen, Niemcy, jeśli Użytkownikiem jest kupiec w rozumieniu Niemieckiego Kodeksu Handlowego.

12. Prawo właściwe
12.1.
Witryna Sharkoon jest obsługiwana i zarządzana przez firmę Sharkoon Technologies GmbH. Firma Sharkoon nie ponosi odpowiedzialności za możliwość uzyskiwania dostępu do informacji, oprogramowaniu i/lub dokumentów na Witrynie Sharkoon, w tym z lokalizacji poza granicami Niemiec. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa danego kraju, jeśli uzyskuje dostęp do Witryny Sharkoon z lokalizacji spoza Niemiec. Dostęp do informacji, oprogramowania i dokumentów na Witrynie Sharkoon jest zabroniony w krajach, w których taki dostęp jest niezgodny z lokalnym prawem.

12.2
Do pozostałych rzeczy stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec.

12.3
Jeżeli pojedyńcze Warunki lub podpunkty są nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.